SpawCity

+A
Powi?ksz tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


Tytu? projektu:
"System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych elementem wzrostu konkurencyjno?ci przedsi?biorstw bran?y spawalniczej"

Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR, Dzia?anie 2.6 pt. "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

Strona projektu:
www.spawcity.is.gliwice.pl (SPAWCITY)


?ród?a finansowania projektu:
Europejski fundusz Spo?eczny - 75 %
Bud?et państwa - 25 %


Okres realizacji projektu: 1.04.06 - 31.03.2008r.


Koordynator projektu: mgr in?. Adam Pilarczyk
Tel.: 032/231-00-11 wewn. 209
e-mail: adam.pilarczyk@is.gliwice.pl


Cel Projektu
Celem projektu jest rozwój wiedzy i kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych, maj?cych wp?yw na innowacyjno?? i konkurencyjno?? produkcji przedsi?biorstw bran?y spawalniczej. Cel zostanie zrealizowany poprzez u?atwienie dost?pu do informacji o wymaganiach europejskich i mi?dzynarodowych w zakresie edukacji wymienionego personelu.


System ten obejmuje:

 • baz? danych Dyrektyw, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu w cz??ci dotycz?cej szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych.
 • baz? danych jednostek i form edukacji dostosowanych do wymagań mi?dzynarodowych
 • zintegrowany system "?cie?ek edukacji i certyfikacji"
 • system komunikacji poprzez internet zapewniaj?cy dost?p do sieci jednostek kszta?c?cych wed?ug wymagań mi?dzynarodowych oraz ci?g?y rozwój wiedzy poprzez newslettery, pytania-odpowiedzi

Beneficjenci ostateczni projektu to przedsi?biorstwa dzia?aj?ce w obszarze przetwarzania materia?ów, w tym zaawansowanych, in?ynierii materia?owej, energetyki, pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, metalowych wyrobów gotowych ochrony ?rodowiska, maszyn i urz?dzeń.


Uzasadnienie realizacji projektu
Spawanie jest procesem specjalnym, wymagaj?cym ?cis?ego przestrzegania ostrych przepisów i procedur post?powania. Wymagane s? udokumentowane odnawiane kwalifikacje personelu. Wymagania te s? zró?nicowane w zale?no?ci od przeznaczenia i poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Du?a ilo?? warunków, norm i wytycznych dotycz?cych personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszcz?cych powoduje, ?e firmy, szczególnie te z grupy MSP, s? zagubione i nie wiedz? co maj? robi?, aby sprosta? wymaganiom konkurencyjnego rynku.
Kolejn? kwesti? uzasadniaj?c? celowo?? realizacji projektu to powi?zanie dotychczasowych kwalifikacji personelu spawalniczego personelu badań nieniszcz?cych z nowym systemem. Cz??? posiadanych ju? kwalifikacji jest uznawana przez nowy system edukacji i dana osoba mo?e rozpocz?? kszta?cenie w nowym systemie nie od pocz?tku, ale od okre?lonego modu?u. Dla wielu firm, s? to zagadnienia nowe i trudne do usystematyzowania. Przewidziany do realizacji projekt okre?li dzia?ania "krok po kroku", jakie maj? podejmowa? przedsi?biorstwa bran?y spawalniczej na terenie ca?ego kraju, aby spe?ni? europejskie i mi?dzynarodowe wymagania w zakresie kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badan nieniszcz?cych.


Zak?adane rezultaty projektu
Rezultaty "twarde" obejmuj?:

 • baz? danych Dyrektyw UE, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu zawieraj?cych wymagania w zakresie szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego,
 • baz? danych jednostek i form edukacji w zakresie szkolenia personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych odpowiadaj?cych wymaganiom europejskim i mi?dzynarodowym
 • zintegrowany system ?cie?ek edukacji i certyfikacji w zakresie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych "
 • internetowe centrum kontaktowe oraz serwis www.

Rezultaty mi?kkie obejmuj?:

 • wzrost poziomu wiedzy oraz motywacji do inwestycji w edukacj? personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych w?a?cicieli przedsi?biorstw bran?y spawalniczej, w tym szczególnie MSP
 • wzrost poziomu kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszcz?cych
 • wzrost konkurencyjno?ci przedsi?biorstw oraz wytwarzanych przez nie wyrobów spawanych na rynku krajowym i rynku mi?dzynarodowym
 • zwi?kszenie umiej?tno?ci korzystania z technik informatycznych

Wymienione rezultaty stanowi? warto?? dodan? projektu. Rozwój spo?eczeństwa informacyjnego nast?pi w wyniku wdro?enia specjalistycznego oprogramowania, umo?liwiaj?cego tworzenie baz danych i utrzymywanie serwisu informacyjnego oraz zarz?dzaj?cego monitoruj?cego jego dzia?anie.

乐享彩票 正蓝旗| 淅川县| 长岛县| 祁东县| 东平县| 锡林浩特市| 明溪县| 额济纳旗| 镇沅| 沂水县| 屏山县| 富裕县| 香格里拉县| 卢氏县| 海口市| 桓仁| 垣曲县| 莒南县| 石城县| 江川县| 博湖县| 延边| 资兴市| 湘潭市| 凤台县| 义乌市| 华亭县| 电白县| 凤城市| 察哈| 辉县市| 西安市| 汝阳县| 井研县| 朔州市| 新野县| 绥阳县| 漠河县| 建阳市| 徐水县| 怀安县|